SONNTAG, RICHARD E

Fundzmentals of Thermodynamics - 5th Ed. - Singapore John Wiley 1999 - xiv,783p.

9971512653


THERMODYNAMICS

621.4021 / SON