BERLIOZ, ALAIN

Solid Mechanics using the Finite Element Method - Hoboken(USA) Wiley 2010 - xii,316p.

9781848211919


STRUCTURAL ANALYSIS (ENGINEERING)
FINITE ELEMENT METHOD

620.1050151825 / BER